Responsabilitat civil. Qui respon als danys comesos?

L'assegurança de resposabilitat civil és un element essencial i obligatori a qualsevol prova esportiva. Amb aquest, ens assegurem que els danys causats seran indemnitzats, però, ¿qui respon a aquests danys causats?

L’article 51 del Reial Decret 2816/1982, de 27 d’agost, que aprova el Reglament General de Policia en Espectacles Públics i Activitats Recreatives, estableix que les empreses organitzadores d’espectacles vindran obligades a respondre dels danys que es produeixin als quals en ell participin o ho presenciïn, o a altres persones, sempre que siguin imputables per imprevisió, negligència o incompliment de les obligacions.

Ha de quedar clar que els danys que es causin els esportistes entre si, com a conseqüència de la seva participació en qualsevol activitat esportiva lícita, no generen responsabilitat indemnitzatoria.

La Llei 19/2007, 11 juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport estableix la responsabilitat solidària de les persones organitzadores de proves, competicions o espectacles esportius.

Entitats esportives

Les entitats esportives poden ser responsables civilment. L’article 15 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, que és aplicable als clubs esportius, estableix que “Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació, i les altres persones que obrin en nom i representació de l’associació, respondran davant aquesta, davant els associats i davant tercers pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, culposos o negligents.
Es respondrà civil i administrativament pels actes i omissions realitzats en l’exercici de les seves funcions, i pels acords que haguessin votat, enfront de tercers, a l’associació i als associats. Quan la responsabilitat no pugui ser imputada a cap membre o titular dels òrgans de govern i representació, respondran tots solidàriament, tret que puguin acreditar que no han participat en la seva aprovació i execució o que expressament es van oposar a elles”.

Les persones jurídiques són responsables civilment pels delictes que hagin comès els seus empleats o gestors en l’acompliment de les seves obligacions.

La responsabilitat civil en les entitats esportives amb o sense ànim de lucre es traslladarà als amos o directors pels danys causats pels seus dependents en l’acompliment de les seves funcions (article 1903.4 del Codi Civil) L’article 120 del Codi Penal estableix: “Són també responsables civilment, a falta dels quals el siguin criminalment, les persones jurídiques pels delictes que hagin comès els seus empleats o dependents, representants o gestors en l’acompliment de les seves obligacions o serveis”.

Administracions públiques

Quan l’organitzador de l’esdeveniment o el propietari de la instal·lació esportiva sigui una Administració Pública, la Constitució Espanyola, en el seu article 106.2, preveu que hagi d’indemnitzar als particulars per tota lesió que sofreixin en qualssevol dels seus béns i drets, excepte en els casos de força major, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics. Així ho confirma la pròpia Llei 30/1992, 26 novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú en el seu article 139.1.

Espectadors de l’esdeveniment

Si un espectador, que acudeix a un esdeveniment esportiu, voluntàriament, causa danys a un tercer, aquest serà l’únic responsable dels seus actes, per la qual cosa qualsevol tipus de sanció recaurà en ell.

Voluntaris

En els esdeveniments esportius és habitual comptar amb la col·laboració de voluntaris. Sobre aquest tema, la Llei 6/1996, de 15 gener, del Voluntariat estableix en l’article 10 que les organitzacions respondran enfront de tercers pels danys i perjudicis causats pels voluntaris que participin als seus programes. Els organitzadors respondran enfront de tercers pels danys i perjudicis causats pels voluntaris.

Els tècnics esportius

Els tècnics esportius tenen uns riscos implícits a la seva activitat derivats dels continguts que imparteixen, el material utilitzat, la seva tècnica d’ensenyament o entrenament, l’adequació del nivell d’intensitat de l’activitat a les característiques dels alumnes, la possessió de la titulació exigida, etc. I, per tant, van a ser responsables dels danys que sofreixin els alumnes o esportistes al seu càrrec i dels danys causats a tercers per les persones o coses que estiguin al seu càrrec.

Depenent de la Comunitat Autònoma

En diverses Comunitats Autònomes existeixen normes que estableixen la responsabilitat dels organitzadors d’espectacles o dels propis professionals de l’esport. En el present article exposem alguns casos que es refereixen a la legislació de Catalunya i país Basc.

A Catalunya, la Llei 3/2008, de 23 d’abril, que regula l’exercici de les professions de l’esport, exigeix la prèvia contractació d’un segur de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització pels danys que puguin causar-se a tercers en la prestació dels serveis professionals. El seu incompliment es considera una infracció administrativa greu.

El Decret 56/2003, de 4 de febrer, que regula les activitats físic-esportives en el mitjà natural a Catalunya, obliga als organitzadors a tenir contractada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els possibles riscos, amb uns límits mínims de 150.253,03 euros per víctima i 601.012,10 euros per sinistre.

El Decret 58/2010, de 4 de maig, que regula les entitats esportives de Catalunya, obliga al fet que les activitats i competicions que organitzin o autoritzin les Federacions esportives catalanes comptin amb un segur de responsabilitat civil.

La Llei 4/1995, de 10 de novembre, d’espectacles públics i activitats recreatives del País Basc estableix que “l’organitzador assumeix la responsabilitat derivada de la celebració de l’espectacle o l’activitat, responent dels danys que, com a conseqüència del mateix, poguessin produir-se per la seva negligència o imprevisió”.

Què cobreix aquesta assegurança?

La responsabilitat civil, regulada en els articles 1.902 i 1.903 del Codi Civil, consisteix en la obligació de reparar un dany que es produeixi a un tercer com a conseqüència d’una acció o omissió en les quals intervinguin culpa o negligència.

Per cobrir les conseqüències derivades de la responsabilitat civil és obligatori contractar un segur esportiu de responsabilitat civil, que tindrà les següents cobertures bàsiques:

Responsabilitat civil d’explotació. Cobreix els danys personals i/o materials ocasionats involuntàriament a tercers en el desenvolupament de l’activitat esportiva.

Responsabilitat civil de productes. Es cobreixen les indemnitzacions que hagi de pagar l’assegurat per la responsabilitat civil derivada dels danys personals, materials i perjudicis causats a tercers pels productes tractats, manipulats, servits etc. per l’assegurat.

Responsabilitat civil patronal. Aquest segur esportiu cobreix les indemnitzacions que els treballadors o causahabientes puguin exigir a l’assegurat per els danys produïts per un accident de treball.
D’altra banda, una assegurança de responsabilitat civil cobrirà les despeses de defensa (honoraris d’advocat i procurador), el cost dels peritatges i les fiances que poguessin exigir-se a l’assegurat.

 

http://www.iesport.es/faq/142.html

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-5852</a

Posted by Javier Garcia

Deixa un comentari

nine + 20 =